No Image

הקמת צ.ה.ל

13/05/2012 admin 0

עם הכרזת הקמת המדינה נוצר הצורך להקים גופים ומוסדות, שיפעלו במסגרת ממלכתית. עד אז התנהל הישוב העברי במסגרות וולונטריות. מטרת הישוב הייתה לפעול ולהכשיר את [להמשיך לקרוא …]

No Image

הכרזת המדינה

13/05/2012 admin 0

השיקולים שהנחו את הנהגת הישוב להכריז על הקמת המדינה ב – ה’ באייר תש”ח המירוץ נגד הזמן הוא אחד מהמאפיינים של מדינת ישראל מאז לידתה. [להמשיך לקרוא …]