No Image

עקרון הפלורליזם

עקרון הפלורליזם הפלורליזם הוא ערך ועיקרון חשוב בדמוקרטיה, משום שפירושו הוא לא רק עצם הריבוי והמגוון של הקבוצות השונות במדינה, אלא גם ההכרה בזכות קיומן [להמשיך לקרוא …]