No Image

זהות ישראלית

הזהות של אזרחי ישראל הזהות היא אוסף של מאפיינים, שהאדם מגדיר בעזרתם את עצמו. ” כל אדם בוחר את מרכיבי  זהותו” ישנם מרכיבם, שאינם ניתנים [להמשיך לקרוא …]