No Image

גישות במשפט הישראלי

02/11/2011 admin 0

הגישות הנוהגות במשפט הישראלי מאז הקמתה של מדינת ישראל  נוהגות שתי גישות במשפט הישראלי הפורמליסטית, זו המתייחסת למקרים הבאים לבית המשפט דרך התאמתם לחוקים הקיימים, [להמשיך לקרוא …]